Προσλήψεις Νοσηλευτών στο Δήμο Ασπροπύργου (Σχετική προκήρυξη)


Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας του Δήμου Ασπροπύργου ανακοίνωσε προσλήψεις με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο (2) ατόμων, για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου και ιδιαίτερα των Α΄, Β΄, Γ΄ ΚΑΠΗ που υπάρχουν στην επικράτεια του Δήμου.

Η ειδικότητα που ζητά είναι ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών. Η διάρκεια της σύμβασης είναι έως 9 μήνες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:
1.-Αίτηση (οι υποψήφιοι θα την παραλάβουν από την υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νομικού Προσώπου).

2.-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).

3.-Βιογραφικό σημείωμα

4.-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

5.-Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 478 παρ. 6 Ν. 4781/2001).

6.– Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας.

7.– Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
  • Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήνης 2, Ασπρόπυργος Τ.Κ.19300 στο δεύτερο όροφο.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 05/07/2023 έως Παρασκευή 14/07/2023
Τηλέφωνο: 210 – 5577862
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αχιλλέας Νικ. Πίνης
Email: pinis.a@aspropyrgos.gr


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ...

Νεότερη Παλαιότερη

Άδεια Creative Commons
Στο A.P.N. - ASPROPYRGOS PRESS NEWSROOM χορηγείται άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές